Flowers
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
สรุปแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำงบประมาณปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำงบประมาณปี 2565
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก็บเง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลหลังสวน
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ2565
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3LABNEaX0W1KW7BL6HNGVg6ERXkaOO2QLSJi_M_51la-ehdQ-8WfxvSIM
แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ร้องเรียนการให้บริการ ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนร้านค้าสวัสดิการ
ลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ตรวจสอบสอทธิการรักษาด้วยตนเอง
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เอกสารดาวน์โหลด เอกสาร ITA64 เอกสาร ITA65 สุขศึกษาองค์กร
บันทึกงาน IT
ฝากรูปงานกิจกรรม

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.
กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ HDC ชุมพร Thai COC HOSxP สสส. จังหวัดชุมพร รายงานเงินเดือน จังหวัดชุมพร qof ระบบฐานข้อมูลวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

รีวิวโรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 3.5/5 คะแนน
สอบถามปัญหาสุขภาพ