บริการประชาชน เอกสารดาวน์โหลด ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ITA ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คะแนนเรา
บริการประชาชน เอกสารดาวน์โหลด ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ITA ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คะแนนเรา
รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการงานการจัดชื้อจัดจ้างเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการงานการจัดชื้อจัดจ้างเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยคนไข้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราบชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานพนักแปล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ. ๒๕๖๖
[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566
รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการ/การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการ/การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึงการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3LABNEaX0W1KW7BL6HNGVg6ERXkaOO2QLSJi_M_51la-ehdQ-8WfxvSIM
แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง