Flowers
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของโรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของโรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ. 2564
[ แบบ สขร.1 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
[ แบบ สขร.1 ] สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2564
[ แบบ สขร.1 ] สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพิ่มเติม) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพิ่มเติม) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564
[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564
[ ขออนุมัติประกาศ ] เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
[ประกาศ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง เรียน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โรงพยาบาลหลังสวนได้กำหนด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ร้องเรียนการให้บริการ ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนร้านค้าสวัสดิการ
ลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ตรวจสอบสอทธิการรักษาด้วยตนเอง
เอกสารดาวน์โหลด เอกสาร ITA64 สุขศึกษาองค์กร
บันทึกงาน IT
ฝากรูปงานกิจกรรม

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.
กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ HDC ชุมพร Thai COC HOSxP สสส. จังหวัดชุมพร รายงานเงินเดือน จังหวัดชุมพร qof ระบบฐานข้อมูลวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

รีวิวโรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 3.7/5 คะแนน
สอบถามปัญหาสุขภาพ