บริการประชาชน เอกสารดาวน์โหลด ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ITA ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คะแนนเรา
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมาณ ๗๘,000กิโลกรัม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานพนักแปล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง
[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่ง พนักงานเปล - ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่งพนักงานเปล - ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึงการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3LABNEaX0W1KW7BL6HNGVg6ERXkaOO2QLSJi_M_51la-ehdQ-8WfxvSIM
แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง