Flowers
แผนจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
[ แบบ สขร.1 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงแงะงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงแงะงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
[ประกาศ] แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
[สมัครงาน] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
[สมัครงาน] ขยายระยะเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขยายระยะเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลื่อคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
[ประกาศ] เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”
[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564
[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ร้องเรียนการให้บริการ ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนร้านค้าสวัสดิการ
ลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ตรวจสอบสอทธิการรักษาด้วยตนเอง
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เอกสารดาวน์โหลด เอกสาร ITA64 เอกสาร ITA65 สุขศึกษาองค์กร
บันทึกงาน IT
ฝากรูปงานกิจกรรม

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.
กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ HDC ชุมพร Thai COC HOSxP สสส. จังหวัดชุมพร รายงานเงินเดือน จังหวัดชุมพร qof ระบบฐานข้อมูลวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

รีวิวโรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 3.6/5 คะแนน
สอบถามปัญหาสุขภาพ