บริการประชาชน เอกสารดาวน์โหลด ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ITA ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คะแนนเรา
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมาณ ๗๘,000กิโลกรัม)
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่ง พนักงานเปล - ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่งพนักงานเปล - ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานคนสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

[รับสมัครงาน] รับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งพนักงานคนสวน จำนวน 2 อัตรา
[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลหลังสวน
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึงการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/19mLDaPjS4MX2t-GwWjr9I3jYAlA6ovRt/view?fbclid=IwAR3LABNEaX0W1KW7BL6HNGVg6ERXkaOO2QLSJi_M_51la-ehdQ-8WfxvSIM
แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น

วัน สัปดาห์ ที่ 1 สัปดาห์ ที่ 2 สัปดาห์ ที่ 3 สัปดาห์ ที่ 4
จันทร์ วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคไต/โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
วัณโรค
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
หอบหืด/ปอดอุดตัน
โรคหัวใจ
คลินิคประคับประคอง (บ่าย)
อังคาร วาร์ฟาริน
โรคไตวาย
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก(ตามช่วงอายุ)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
วาร์ฟาริน
หอบหืดเด็กบ่าย
ความดันโลหิตสูง
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
พุธ ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ชะลอไตเสื่อม
เออาร์วีผู้ใหญ่
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คลินิค HHC
พฤหัสบดี เอส แอล อี (SLE)
รูมาตอยด์ (RA)
เบาหวาน
ไทรอยด์
โรคโลหิตจางเด็กบ่าย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
แพทย์แผนไทย
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
SLE / รูมาตอยด์
เบาหวาน
ไทรอยด์
ผู้สูงอายุ (บ่าย)
คลินิกดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ศุกร์ เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ
เบาหวาน
โรคหัวใจ
เบาหวาน
จิตเวช
โรคหัวใจ

เบาหวาน
โรคหัวใจ
เสาร์ เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
- เดย์แคร์
(วันฟ้าใส)
-


คลินิกสูติ - นรีเวช = ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกกระดูก = ทุกวัน 08.00 - 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกแพทย์แผนไทย = วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ฺ
คลินิกศัลยกรรม = จันทร์ / อังคาร 08.00 - 12.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง