นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 ย้ายมาจากโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี พ.ศ.2548
 ปัจจุบันได้ชำนาญการพิเศษเมื่อวันที่ 7 มิย.2553


นายแพทย์ทรงพันธ์ เอี่ยมบุตรลบ
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2522 - 2543
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-1628113


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2543 - 2552
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5901013,02-5901139


นายแพทย์นฤมิตร เกียรติกำจร
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 - 2557
หมายเลขโทรศัพท์ :


นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-855033