ใบเบิกพัสดุเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลหลังสวน

การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายใกล้เสียชีวิต

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน

การดูแลด้านโภชนาการผู้ป่วยระยะประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคอง

แบบบันทึกการปรึกษาหารือร่วมกับครอบครัว

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ

ใบรับรองการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่เบิกได้ตามกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง