การให้ออกซิเจนที่บ้าน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อจ้าง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่ง สสจ
มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เอกสารแสดงความประสงค์-และ-ใบยินยอมฉีดวัคซีน
แนวทางการถอดถอนเครื่องพยุงชีพ
ใบขออนุญาตยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สัญญายืมเงินแผ่นหลัง
สัญญายืมเงินแผ่นหน้า
สัญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน
cohort ผู้ใหญ่ v64-08-18
cohort เด็ก v64-08-18
ผู้ใหญ่ แผ่นที่ 2 Langsuan Hospital Management v.64.08.11
ผู้ใหญ่ แผ่นที่ 1 Admission note for COVID ผู้ใหญ่
เด็กแผ่นที่ 2 Management of COVID2 เด็ก standing order 18-8-64
เด็ก แผนที่ 1 Admission note for COVID เด็ก
care map covid-19 ผู้ใหญ่
care map covid-19 เด็ก
ใบเบิกพัสดุเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลหลังสวน
การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายใกล้เสียชีวิต
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน
การดูแลด้านโภชนาการผู้ป่วยระยะประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคอง
แบบบันทึกการปรึกษาหารือร่วมกับครอบครัว
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบรับรองการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่เบิกได้ตามกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับ 11
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Brathel Index)
แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Brathel ADL Index)
ใบLABกลุ่ม2 แสดงความยินยอมบริจาคเงินค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มLABกลุ่ม1ขอใช้เงินสวัสดิการ โรงพยาบาลหลังสวน
เอกสารแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาและดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ใบอนุญาตใช้เตียงปรับระดับได้ 2564
แนวทางการปฏิบัติงาน กรณีแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรภายในโรงพยาบาลหลังสวน
หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
ข้อปฏิบัติการขึ้นปฏิบัติราชการ
ระเบียบ ลูกจ้างประจำ
ระเบียบ พนักงานราชการ
ระเบียบ พนักงานกระทวงสาธารณะสุข
พรบ.ข้าราชการ
แบบบันทึกข้อความการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโรงพยาบาลหลังสวน
แบบประเมินความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยแบบประคับประคอง
[รายละเอียดเอกสารการให้ความรู้ผู้ป่วยแบบประคับประคอง] การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน
การให้อาหารทางสายยาง
[รายละเอียดเอกสารการให้ความรู้ผู้ป่วยแบบประคับประคอง] การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน
[รายละเอียดเอกสารการให้ความรู้ผู้ป่วยแบบประคับประคอง] การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน
[รายละเอียดเอกสารการให้ความรู้ผู้ป่วยแบบประคับประคอง] การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
การดูแลผู้ป่วยช่วงสุดท้ายของชีวิต
[รายละเอียดเอกสารการให้ความรู้ผู้ป่วยแบบประคับประคอง] การดูแลแบบประคับประคอง
แบบบันทึกข้อความการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโรงพยาบาลหลังสวน
แบบประเมินความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยแบบประคับประคอง
แบบของดเว้นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เครื่องหมายอินทนูข้าราชการ
เครื่องหมายอินทรธนูลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายอินทรธนู[1]
หนังสือขอลาออกจากราชการ[1]
ศน.1(ใบลาศึกษา-อบรม)
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง.
ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบฯ เพื่อขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบฟอร์มภายนอก(ครุฑ)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มขอโอน
แบบฟอร์มขอย้าย
แบบฟอร์ม ขออนุญาตถ่ายเอกสาร,Copy Print
แบบขอลาออกตามพรบ.๒๕๕๑
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่[1]
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างประจำ1เม.ย.58[1]
ตัวอย่างกรอกคะแนนแบบประเมินฯ+(ใหม่)[1]
หนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯวันที่1ต.ค.2561
แบบฟอร์มการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯวันที่1ต.ค.2561
ว194_แบบประเมินฯ พนักงานราชการ
ฟอร์มขอมีบัตร_พรก
ใบลาออก พรก.
ว257_แนวปฎิบัติการลา
ระเบียบการลาพกส.
ฟอร์มลาออกระหว่างสัญญาจ้าง
แบบประเมิน พกส.
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตัวอย่าง+พกส.+ขอลาอุปสมบท[1]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พกส.
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส.
ประกาศคณะกรรมการบริหารพกส.เรื่องสิทธิประโยชน์ฯลาพักผ่อนประจำปี(ฉบับที่4)พ.ศ.2560
หนังสือเวียนที่สธ0208.04_ว3323ลว.17พ.ย.2560
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลหลังสวน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการเอกสารหมาย 3
แบบประเมินว.34(สายงานประเภททั่วไป)
แบบประเมินพฤติกรรมสมรถนะ-ข้าราชการรพ.หลังสวน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รพ.หลังสวน
ข้อแตกต่างเรื่องระเบียบสิทธิการลา
ใบลาพิธีฮัจย์
แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ[1]
ยกเลิกวันลาพักผ่อน
แบบลาพักผ่อน
แบบใบลาศึกษาฝึกอบรม
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาอุปสมบท
แบบติดตามการใช้ High Alert Drugs
ประกาศขอรับทุนการศึกษา
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ฟอร์มประกอบการจัดทำแผนเงินบำรุง
ใบลาพักผ่อน