[ แบบ สขร.1 ] แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

[ แบบ สขร.1 ] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลหลังสวนงบประมาณ 2564

[รายงาน] ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม งบลงทุน 2564

[รายงาน] ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินมากกว่า 100,000 บาท ไตรมาส 4

[รายงาน] ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาสที่ 4

[แบบ สขร.1] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2564

[จัดซื้อ/จัดจ้าง] เปิดรับสมัครร้านค้าศูนย์อาหารอิ่มสุข โรงพยาบาลหลังสวน

[ แบบ สขร.1 ] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2564 และขออนุญาตให้เผยแพร่ในเว๊บไซต์ของโรงพยาบาลหลังสวน

[e-bidding] เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไตเทียม จำนวน 5200 ชุด

[ ขออนุมัติประกาศ ] ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไตเทียม จำนวน 5200 ชุด

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพิ่มเติม) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล

[ข่าวสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานร้านค้าสวัสดิการ

[สมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

[ประกาศ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

มาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

[ ขออนุมัติประกาศ ] หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2

[ ขออนุมัติประกาศ ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบค่าเสื่อม) 2

[ ขออนุมัติประกาศ ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รพสต)

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม