[รายงาน] ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

[รายงาน] ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินมากกว่า 100,000 บาท

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

[รายงาน] การได้รับเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

[รายงาน] ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการ เครื่องปรับอากาศเก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 46 เครื่อง เศษเหล็ก วัสดุเหลือซากต่าง ๆ ประมาน 1600 กิโลกรัม

[ ขออนุมัติประกาศ ] รายงานผลสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 รายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของงบลงทุุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

[สมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลหลังสวน

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหลังสวน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้านศูนย์อาหาร

[สมัครงาน]รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน้งพยาบาลวิชาชีพ

[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

[ประกาศ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

มาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

[ ขออนุมัติประกาศ ] หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2

[ ขออนุมัติประกาศ ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบค่าเสื่อม) 2

[ ขออนุมัติประกาศ ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รพสต)

[ ขออนุมัติประกาศ ] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบค่าเสื่อม)

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม