แผนจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

[ แบบ สขร.1 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงแงะงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

[ประกาศ] แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

[ประกาศ] แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานขอซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ไตรมาสที่ 1

รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กการแพทย์ ไตรมาสที่ 1

[ประกาศ] แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

[ แบบ สขร.1 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

[รายงาน] การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

[สมัครงาน] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[สมัครงาน] ขยายระยะเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพิ่มเติม) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

[ประกาศ] เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

[ประกาศ] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

มาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

[ ขออนุมัติประกาศ ] หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม