[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุยา เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา

รายงานผล การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานพนักแปล

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานแปล และตำแหน่งพนักงานคนสวน

[ประกาศ] นโยบาย 3 ป

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายใน

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ2565

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหลังสวน

โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม