[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ X-ray เป็นภาพดิจิตอล

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไตเทียม จำนวน ๖๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำงบประมาณปี 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน และตำแหน่งพนักงานพัสดุ

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก

ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก็บเง

[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายใน

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ2565

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหลังสวน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และ พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

แผนการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2565

[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม