ข่าวสารภายใน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

แจ้งผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แจ้งเวียนแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน