บริการประชาชน

ลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ตรวจสอบสอทธิการรักษาด้วยตนเอง
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ตรวจสอบการแพ้ยาด้วยตนเอง
ผังบริเวณโรงพยาบาล