แบบรับข้อร้องเรียนร้านค้าสวัสดิการณ์
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ขอความกรุณาให้ข้อมูลกับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการต่อไป
*รายละเอียดเหตุการณ์ :
* *วันที่เกิดเหตุการณ์ :
* *เวลาเกิดเหตุการณ์ :
* สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ :
ข้อแนะนำ :
ช่องทางในการติดต่อกลับ :