8 ธันวาคม 2564
[คำสั่ง] เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำองค์ โรงพยาบาลหลังสวน
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ประซาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" สร้าง "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" นั้น

ดาวน์โหลด

วันที่ : 8 ธันวาคม 2564