ข่าวสารภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนการรับสินบนต่างๆ

รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการ/การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้า ออก จากบัญชีรายการยา

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2_2566

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง Drug Use Evaluation

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา