ข่าวสารภายใน

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

[ประกาศ]เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หลังสวน ตาม พรบ.PDPA

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางตรวจสอบบุคลากรภายใน

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ2565

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหลังสวน