ข่าวสารภายใน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และ พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

กรมสรรพากร เปิดให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๑ก ภ.ง.ด.๒ก ภ.ง.ด.๓ก ชำระภาษีออนไลน์ ผ่าน E-Filing

[ประกาศ] เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”

[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

[ ประกาศ ] สำเนาประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ.2564

[ ขออนุมัติประกาศ ] เจตจำนงสุจริตในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน