ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ไตเทียม จำนวน ๖๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำงบประมาณปี 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนด้วยเงินบำรุงและงบลงทุน-ค่าเสื่อม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565