ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2566 จังหวัดชุมพร (M66020014710)

จัดซื้อจัดจ้าง สขร เดือนกุมภาพันธ์ 2566

[ประกาศ]เผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุยา เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา