ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาเช่าระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ

ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ไตเทียม 6000 ชุด

ประกวดราคาเช่าเช่าระบบชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการงานการจัดชื้อจัดจ้างเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖