ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผล การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ X-ray เป็นภาพดิจิตอล